ISDN

ISDN (Internet Services Digital Network) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพั?นาต่อยอดขึ้นมาจากแบบแรก มีรูปแบบของการเชื่อมต่อที่เหมือนกันคือใช้สายโทรศัพท์เป็นสื่อกลางระหว่าง (Modem) เหมือนแบบ Dial Up ซึ่งสามารถลบจุดด้อยของการเชื่อมต่อแบบเก่าไปได้ นิยมใช้ในการประชุมผ่านระบบ Videoconference มีความเร็วสูงสุดที่ 128 kb