Dial Up

เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในยุคแรก ซึ่งหลายท่านอ่านจะคุ้นเคยกับการเชื่อมต่อในลักษณะนี้ โดยการใช้สายโทีศัพท์เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับ (Modem) ซึ่งข้อเสียในยุตแรกก็คือความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 56 kb เท่านั้น การเชื่อมต่อในลักษณะนี้นั้นจะไม่สามารถทำให้เราใช้โทรศัพท์บ้านไปพร้อมกับการเล่นอินเตอร์เน็ตได้ เพราะเมื่อไดก็ตามที่เรายกหูโทรศัพ เราจำเป็นที่จะค้องต่ออินเตอร์เน็ตใหม่ทุกครั้ง

ในอดีตนั้นการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียงแค่ 56 Kb นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจำยอม  ในประเทศไทยนั้นการเชื่อมต่ออนเตอร์เน็ตผ่านสฟายโทรศัพท์นั้นจะคิดค่าใฃ้จ่ายที่ครั้งละ 3 บาท ต่อการต่อ 1 ครั้ง และตัดทุก 2 – 4 ชั่วโมง ดังนั้นจึงทำให้เราหัวเสียอย฿่ไม่น้อย อนึ่งด้วยอัตราความเร็วที่น้อยมากทำให้การใช้งานล่าช้า และยุ่งยากอีกด้วย