เทคโนโลยี สารสนเทศ

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การพัฒนาอย่างไร้จุดสิ้นสุด

‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ หรือ ‘IT’ เป็นวิธีนำคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆมาใช้ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ จัดเก็บข้อมูล , ค้นหา , ส่งต่อ พร้อมดูแลข้อมูลจัดเก็บให้เป็นระเบียบ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ มักเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจรวมทั้งองค์การอีกหลายแห่งทั้งเอกชนและรัฐ แต่ตามปกติแล้วคำว่า ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ ใช้เพื่อแทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังรวมถึงเทคโนโลยีอย่างอื่นด้วย

เทคโนโลยี สารสนเทศ

ณ ปัจจุบันนี้ ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ เข้ามามีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น จนกระทั่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู้คนเกือบทุกระดับ โดยมีประโยชน์ ดังนี้…

  • สร้างคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีขึ้น รวมทั้งเอื้อความสะดวกสบายในดำเนินชีวิตมากขึ้น โดยเกิดจากสิ่งอำนวยความสะดวกจากต่างๆ ที่มีความทันสมัย
  • ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นวิธีกระจายโอกาสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น นำอินเตอร์เน็ตมาทำเป็นระบบการศึกษาทางไกล นอกห้องเรียน ซึ่งทำให้เด็กที่อยู่ในสถานที่ห่างไกลชนบทหรือเด็กที่อยู่ตามถิ่นถุรกันดาร ได้มีโอกาสเรียนรู้เหมือนเด็กที่อยู่ในเมือง เมื่อเด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมก็เกิดการพัฒนา ยกระดับชีวิตของตนและครอบครัวให้ดีขึ้น
  • ทำให้สื่อเพื่อการศึกษาพัฒนาหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้บทเรียนในคอมพิวเตอร์มามีส่วนร่วมในห้องเรียนมากขึ้น และบทเรียนจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศบางวิชาสามารถสื่อสารให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนมากกว่า เป็นต้น
  • ทำให้จัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น รวบรวมข้อมูลคุณภาพตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ แล้วนำมาตรวจวัดมลภาวะ ก่อนดำเนินงานแก้ไขปัญหา เป็นต้น
  • ทำให้ระบบป้องกันความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งตั้งระบบป้องกันภัยจากสิ่งที่จะเข้ามาทำลาย เป็นต้น
  • ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา เพิ่มความสะดวกสบาย ง่ายดาย ต่อการติดต่อสื่อสารตลอดจนขั้นตอนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
  • เพิ่มช่องทางรับรู้ข่าวสารของประชาชนมากขึ้น
  • ลดแรงงานมนุษย์ในกระบวนทำงานต่าง ๆ เช่น ระบบควบคุมขั้นตอนผลิต รวมทั้งช่วยในเรื่องของการคำนวณ
  • มอบความบันเทิง ผ่อนคลายความเครียด สร้างความสนุกสนาน
  • ช่วยลดต้นทุน

นอกจากนี้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์กำลังมีส่วนร่วมต่อการศึกษาเป็นอย่างสูง อย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาททางด้านการศึกษามาก ประชากรนำคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ้นในระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษา เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่ได้จำกัดอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น โดยบริษัทต่างๆทั้งใหญ่และเล็ก ก็นำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานของตน ให้ได้รับการศึกษามากขึ้น เป็นขั้นตอนฝึกทักษะให้หน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่ง การใช้คอมพิวเตอร์นี้ต่อไปก็จะพัฒนากลายเป็นเรื่องธรรมดาในระบบการศึกษาต่อไปในอนาคต