โรคติดเกม

ตามติดปัญหาการติดเกมในยุคปัจจุบันของวัยรุ่นไทย

ณ ปัจจุบัน เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า Smart Phone ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยเด็ก ที่เป็นวัยรักความสนุกสนาน ในปัจจุบันนี้ Smart Phone อัดแน่นไปด้วยแหล่งรวมความรู้ทาง Social Media อีกทั้งยังมีเกมต่างๆมากมาย หลายรูปแบบ โดยทำให้เด็กๆ สามารถพกพาไปได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการเล่นเกมเพื่อคลายเครียดพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร หากแต่ถ้าไม่แบ่งเวลาในการใช้เล่นเกมให้เหมาะสม เด็กก็จะเข้าสู่ภาวะ ‘โรคติดเกม’

โรคติดเกม คืออะไร?

‘โรคติดเกม’ คือ อาการต้องการเล่นเกมตลอดเวลาจนไม่อาจควบคุมได้ โดยผู้ป่วยจะเล่นเกมตั้งแต่ตื่นขึ้นมา จนกระทั่งเข้านอน โดยไม่สนใจกิจกรรมอื่นใดอีก แม้กระทั่งกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่างๆอย่างรุนแรง และองค์การอนามัยโลก ได้บัญญัติอาการผิดปกติในการเล่นเกม ลงในคู่มืออ้างอิงโรคฉบับใหม่ ‘ICD-11’ ในหมวดหมู่ความผิดปกติทางจิต โดยมักมีอาการคล้ายคลึงกับการติดสุรา หรือติดการพนัน อีกด้วย

สาเหตุของการเกิดโรคติดเกม

โรคติดเกม

  • พันธุกรรม ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าได้พบความผิดปกติของสารเคมีในสมอง เกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจ และการควบคุมอารมณ์ เพราะตามปกติแล้ว มนุษย์จะมีความสุขจากการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การกิน , การนอน , การดูหนัง เป็นต้นแต่ถ้าสมองส่วนจัดการรางวัล เกิดความผิดปกติ เขาก็จะไม่มีความสุขตรงส่วนนี้ จึงหันไปพึ่งความสุขจากเกมแทน
  • โรคทางจิตเวช โรคทางจิตเวชเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมอง เช่น เด็กที่ประสบกับภาวะโรคซึมเศร้า ทำให้เขาไม่มีความสุข โดยเขาอาจใช้การเล่นเกมเป็นทางออก เป็นต้น
  • ครอบครัว ในปัจจุบันครอบครัวไทยพบการหย่าร้างมากขึ้น โดยกว่าจะหย่าร้างกัน พ่อ-แม่ หลายๆคนอาจทะเลาะเบาะแว้งต่อหน้าลูกเป็นระยะเวลานาน ทำเด็กมีปมฝังใจ หรือ พ่อเพียงคนเดียว หรือแม่เพียงคนเดียว ไม่อาจฝึกระเบียบวินัยให้เด็กได้เต็มที่ รวมถึงไม่มีเวลาให้กับลูกอีกด้วย พ่อแม่จึงใช้ Smart Phone ให้เด็กๆ เกิดความสงบ ทำให้เด็กต้องใช้เกมเป็นที่พึ่งของชีวิต

โดย ‘เกม’ ในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีคุณลักษณะที่สามารถติดได้ง่าย เช่น เกมที่ต้องมีการใช้เงินซื้อของต่างๆ เพื่อเลื่อนระดับของตัวละคร เด็กบางคนเมื่อเล่นเกมเก่ง มีคนชม เขาก็จะรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้นำ สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในเกมได้ หรือเด็กบางคนมีความขี้อายอยู่ในตัวสูงมาก ไม่กล้าสื่อสารกับคนปกติ แต่ถ้าเป็นการสื่อสารผ่านเกม เขาสามารถทำได้ดี จึงทำใช้ชีวิตอยู่ในเกมมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ในโลกของความจริง เป็นต้น